Małgorzata Smółka

Wierszowisko – 14. Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci

Dla nas, osób zwią­za­nych z FPSN, jest to nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. Co roku, jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkół. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno nazywa się to fachowo inte­gra­cją środo­wi­ska polonijnego.

Continue reading

Małgorzata Smółka

Małgorzata Smółka

Małgorzata Smółka

Małgorzata Smółka

Małgorzata Smółka

About me

Pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego. Ukończyła studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa, fakultet teatralny. Do Królestwa Niderlandów przyjechała w 1995 roku. Pracowała między innymi w Polskiej Szkole im. Ireny Kwiatkowskiej w Nijmegen. Sprawowała funkcję zarządczą w Forum Polskich Szkół w Holandii- społecznej organizacji, skupiającej sobotnie szkoły społeczne, działające na terenie Holandii od 1996 roku. Jest również redaktorem Redakcji Polskiej „Biuletynu" Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Holandii i od wielu lat zajmuje się tam głównie artykułami o muzyce. Od 1999 roku organizuje Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci - Wierszowisko. To międzynarodowy festiwal, święto polskiej literatury, największa impreza polonijna dla środowiska szkolnego w Niderlandach i krajach sąsiednich. W październiku 2010 roku założyła Fundację MMusic Polsko-Holenderskie Biuro koncertowe i Impresariat. Do celów Fundacji należy w szczególności: popularyzacja polskiej muzyki jazzowej na terenie Królestwa Niderlandów oraz krajów ościennych oraz popularyzacja holenderskiego jazzu na terenie Polski. „Polskę i Holandię dzieli od granic zaledwie 800 kilometrów a tak mało o sobie wiemy. Muzyka pozwala porozumieć się ponad trudnościami językowymi. Wystarczy posłuchać i każda interpretacja będzie tą właściwą. Szczególnie w jazzie, który zarówno grającym jak i słuchającym pozostawia tak wiele swobody. Możemy dowiedzieć się o sobie bardzo wiele, słuchając muzyki”