Polacy za granicą

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Zakończył się proces przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Do dyspozycji Senatu na ten cel było w tym roku 75 mln PLN.

Dodaj komentarz

Zakończył się proces przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Do dyspozycji Senatu na ten cel było w tym roku 75 mln PLN.  Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium Senatu w końcu marca br. po rozpatrzeniu  647 ofert,  złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację tych zadań. Prezydium  przyznało dotacje 102 organizacjom na realizację 245 zadań.

Zgodnie z przyjętą procedurą oferty zostały zaopiniowane przez Kancelarię Senatu, a następnie przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która przekazała swoją opinię Prezydium Senatu.

W tym roku do Senatu  wpłynęła rekordowa ilość wniosków na realizację zadań na rzecz Polonii. Było to 680 wniosków na postulowaną kwotę 275 mln PLN. Spośród tych wniosków 33 nie zostały rozpatrzone z uwagi na uchybienia formalne.

Najwięcej pieniędzy na realizację polonijnych projektów otrzymają: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Zgodnie z przyjętymi przez Senat 6 kierunkami opieki nad Polonią i Polakami za granicą w latach 2017–2019 wsparcie uzyskały przede wszystkim zadania z zakresu edukacji; mediów; kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego; wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; infrastruktury polonijnej oraz pomocy charytatywnej i socjalnej.

W 2017 roku najwięcej środków, bo ok. 28,5 mln PLN przeznaczono na realizację zadań związanych z edukacją.

Obecnie organizacje pozarządowe informowane są szczegółowo o wyniku rozpatrzenia ofert i następnie z tymi, którym przyznano dotacje będą zawierane umowy. Zadania realizowane przy wsparciu  dotacji Senatu będą zrealizowane do końca tego roku.

Na stronie internetowej Senatu znajduje się wykaz dotacji przyznanych przez Prezydium Senatu oraz zestawienie pozostałych 33 ofert, które ze względu na uchybienia formalne lub rachunkowe pozostawiono bez rozpoznania.

 

Źródło: Zespół Prasowy Centrum Informacyjne Senatu

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym