Instytut Zachodni

Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego posiada bogatą, siedemdziesięcioletnią tradycję naukową, którą wyraża hasło: Polska – Niemcy – Europa. Instytut realizuje badania poświęcone stosunkom międzynarodowym w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem  Niemiec oraz szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich.’

Badania prowadzone aktualnie w Instytucie Zachodnim koncentrują się wokół następujących wątków tematycznych:

  • Dzieje najnowsze Niemiec;
  • Przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe w Niemczech;
  • Rola Niemiec na arenie międzynarodowej, Stosunki polsko-niemieckie;
  • Wojna i okupacja 1939-1945;
  • Przemiany społeczne i kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych;
  • Przeobrażenia wewnętrzne Unii Europejskiej;
  • UE w stosunkach międzynarodowych (w tym stosunki transatlantyckie).

Instytut Zachodni łączy pracę stricte naukową z praktycznie zorientowaną działalnością ekspercką, jak również inicjatywami na rzecz szeroko pojętego kształcenia politycznego. Prace naukowe Instytutu Zachodniego cechuje interdyscyplinarne podejście do problemów badawczych oraz wielowymiarowy charakter badań. Duże znaczenie przypisywane jest do łączenia prac badawczych z wykorzystaniem ich wyników dla praktyki politycznej.

Instytut jest również organizatorem oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych, sympozjów i konferencji, które służą wymianie myśli na temat najważniejszych zagadnień europejskich. Instytut Zachodni współpracuje z licznymi uniwersytetami i pozauniwersyteckimi ośrodkami badawczymi.

www.iz.poznan.pl