Jutrzenka – Pismo Polaków w Mołdawii

W 2011 roku pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” obchodziło 15-lecie swego istnienia. Założeniem ludzi tworzących skromną na początku, 8-stronicową gazetkę było przybliżanie czytelnikom polskiej historii i kultury, propagowanie języka polskiego, dostarczanie informacji o najważniejszych wydarzeniach w Polsce. Na łamach „Jutrzenki” odbijało się również życie mołdawskiej Polonii, która coraz silniej zaznaczała swą obecność wśród mniejszości narodowych.

Pierwszy numer „Jutrzenki” ukazał się 11 listopada 1996 roku. Ale zanim… Na początku pamiętnej jesieni zebrało się parę osób i rozpoczęło naradę w sprawie wydawania polskiej gazetki w Bielcach. W tej grupce, jak się później okazało – założycieli „Jutrzenki” – znalazło się dwóch duchownych: ks. proboszcz Jacek Puć i ks. Aleksander Suchan oraz nauczycielka języka polskiego pani Wanda Burek. W pierwszych latach po powstaniu czasopismo ukazywało się na koszt własny założycieli. Od 2000 roku „Jutrzenka” była wspierana finansowo przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w roku 2012 – ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Pomagał nam również Konsulat RP.

Od 2013 roku „Jutrzenka” jest finansowana ze środków przyznanych z funduszy polonijnych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na wniosek Ambasady RP w Kiszyniowie. Obecnie „Jutrzenka” dociera co miesiąc do blisko 700 odbiorców na terenie całej Mołdawii. Za największe osiągnięcie należy uznać trwałą pozycję, jaką miesięcznik uzyskał w ciągu prawie 20 lat istnienia w polonijnym – i nie tylko – środowisku. Na łamach „Jutrzenki” przybliżany jest Czytelnikom zarys historyczny i stan obecny relacji polsko-mołdawskich, wzbudzić zainteresowanie może kultura i tradycja polska oraz zachęcić do poszukiwania własnych korzeni. Pismo ma niewątpliwy wkład w promowanie języka polskiego wśród mołdawskiej Polonii.

W redagowaniu „Jutrzenki” chętnie bierze udział młodzież polonijna, także ta studiująca w innych miastach i krajach. Od dawna uczestniczy we współtworzeniu czasopisma i nasz najstarszy korespondent pan Tadeusz Gaydamowicz, znany architekt z Krakowa, któremu w 2003 roku nadano tytuł Seniora Polonii mołdawskiej. Honorowym Członkiem redakcji jest również pani Wanda Burek, obecnie mieszkająca w Polsce.

 

 

www.jutrzenka.md