Inwestycje

Jak fundusze europejskie zmieniły Polskę?

1 maja 2014 roku obchodzimy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku otrzymaliśmy z polityki spójności ponad 82 mld euro, które zainwestowaliśmy m.in. w nowe drogi, poprawę środowiska naturalnego, szybki internet, rozwój innowacyjnych firm. Pieniądze, które dostaliśmy, przewyższyły sumę naszych składek członkowskich ponad trzykrotnie. W rezultacie Polska jest największym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej, a średni poziom dofinansowania UE na mieszkańca w kraju wyniósł 8,5 tys. zł.

Dodaj komentarz

10 lat temu, Polska otrzymała szansę – z której efektywnie korzysta – na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania różnic w rozwoju oraz w konsekwencji – na aktywne włączenie się w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Fundusze Europejskie 2004-2013 – podsumowanie finansowe

Razem z obu perspektywach unijnych Polska otrzymała ponad 82 mld euro z polityki spójności – 14,2 mld euro w latach 2004-2006 oraz 67,9 mld euro na lata 2007-2013. W perspektywie 2004-2006 zainwestowaliśmy wszystkie dostępne fundusze. Z budżetu 2007-2013 wykorzystaliśmy już 97,5 proc. funduszy, czyli ponad 66 mld euro. W obu perspektywach, wg stanu na 27 kwietnia 2014 r., beneficjenci zrealizowali łącznie ponad 186 tys. projektów.

Największymi beneficjentami w okresie lat 2004-2013 były jednostki samorządu terytorialnego (około 34 proc. wartości projektów) oraz przedsiębiorstwa (30 proc.). W strukturze dofinansowania w niemal wszystkich województwach dominują wydatki na transport, następnie na badania i rozwój technologiczny oraz na rozwój zasobów ludzkich.

Fundusze Europejskie 2004-2013 – korzyści ekonomiczne

Polityka spójności odegrała szczególną rolę w rozwoju kraju, w istotny sposób wpływając na wypełnienie wieloletnich zaniedbań rozwojowych i ograniczenie zróżnicowań między regionami.

Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2004-2013 (średniorocznie 4 proc. wobec 1 proc. w UE-27) oraz uniknięcie recesji w kryzysowych latach 2009-2010 było w znacznej mierze efektem wykorzystania funduszy unijnych.

W latach 2004-2012 PKB na jednego mieszkańca Polski osiągnął 66 proc. średniego PKB UE-27. Oznacza to, że zbliżyliśmy się do średniej unijnej o 17 pp. W tym zakresie Polska wyprzedziła pozostałe nowe kraje członkowskie.

W grupie 20 regionów z nowych krajów członkowskich o najszybszym tempie konwergencji z UE (w latach 2004-2010) znalazło się aż 9 polskich województw, na czele z najwyżej rozwiniętymi: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim.

Fundusze Europejskie 2004-2013 – efekty

 •     zbudowano lub zmodernizowano łącznie ponad 2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad;
 •     zbudowano lub przebudowano ponad 14 tys. km dróg krajowych i samorządowych;
 •     długość wybudowanych/przebudowanych w latach 2004-2013 linii kolejowych wyniosła około 2,3 tys. km;
 •     w ramach umów z zakresu transportu miejskiego zakupionych zostanie ponad 2 tys. jednostek taboru komunikacji miejskiej, a zmodernizowanych ok. 300 jednostek,
 •     wsparto ponad 20 tys. przedsiębiorstw,
 •     wdrożonych zostanie niemal 1200 wyników prac badawczo-rozwojowych,
 •     250 wspartych instytucji otoczenia biznesu wykonało na rzecz przedsiębiorstw ponad 13 tys. usług,
 •     zbudowano oraz zmodernizowano prawie 36 tys. km sieci kanalizacyjnej i 12 tys. km sieci wodociągowej,
 •     wybudowano i rozbudowano oraz zmodernizowano 683 oczyszczalni ścieków komunalnych,
 •     szacuje się, że dzięki FE liczba pracujących w wieku 20-64 wzrosła o około 800 tys. osób,
 •     ponad 243 tys. nowych firm założyły osoby bezrobotne dzięki bezzwrotnym dotacjom,
 •     wsparto 5 tys. przedszkoli, zespołów i punktów przedszkolnych,
 •     blisko 90 tys. studentów rozpoczęło studia na kierunkach zamawianych, takich jak automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, informatyka,
 •     55 proc. wszystkich szkół w Polsce zostało wyposażonych w pracownie komputerowe, w których stworzono niemal 250 tys. stanowisk.

Źródło: 10lat w UE – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Poleć innym