Networking

Konferencja pt. Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu?

Serdecznie zapraszamy na konferencję na temat „Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy”, która jest częścią kampanii społecznej realizowanej w ramach rządowego programu Polityka Nowej Szansy.

Dodaj komentarz

Konferencja odbędzie się dnia 9 grudnia 2015 r., w godz. 8:00-16:00 w gmachu Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, w Sali pod Kopułą.

Podczas konferencji poruszony zostanie bardzo ważki, ale dotychczas mało obecny w przestrzeni publicznej, problem stygmatyzacji osób dotkniętych porażką biznesową, w tym przedsiębiorców i menedżerów, którzy mają za sobą doświadczenie upadłości. W trakcie debaty poruszane będą sprawy ważne nie tylko dla rozwoju przedsiębiorczości i w konsekwencji gospodarki, lecz również dla budowania kapitału społecznego w kraju. Uczestnicy konferencji przyjrzą się między innymi kulturze porażki i sukcesu z różnych punktów widzenia oraz przeanalizują przyczyny negatywnego podejścia do porażki i jego skutki. Zastanowią się też nad sposobami kształtowania właściwej postawy wobec porażki, korzystając również z doświadczeń innych krajów, oraz nad możliwością budowy skutecznego systemu wsparcia dla osób doświadczonych porażką biznesową. Ponadto specjaliści udzielą wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia upadłością i po jej ogłoszeniu.

Organizatorzy konferencji chcą promować w ten sposób pozytywną kulturę porażki i zachęcić do traktowania porażki jako naturalnego etapu procesu uczenia się i doskonalenia, na którym można oprzeć przyszły sukces w biznesie i innych dziedzinach życia.

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób i instytucji związanych w sposób bezpośredni lub pośredni ze środowiskiem przedsiębiorców. Prelegentami będą krajowi i zagraniczni eksperci zajmujący się różnymi aspektami porażki i sukcesu – psycholodzy, socjolodzy, przedsiębiorcy, menedżerowie, doradcy biznesowi, przedstawiciele administracji. Organizatorzy konferencji liczą też na aktywny udział wszystkich gości i wymianę doświadczeń z zaproszonymi ekspertami.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7 grudnia 2015 r., na adres: konferencjaPNS@mg.gov.pl

Konferencja prowadzona będzie w dwóch językach – polskim i angielskim. Organizator zapewni tłumaczenie symultaniczne.

 

Polityka Nowej Szansy (PNS) to opracowany przez resort gospodarki program rozwoju, który po raz pierwszy odnosi się w sposób kompleksowy do problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej oraz zagadnień związanych z likwidacją przedsiębiorstw. Ponadto dokument ten definiuje tzw. politykę nowej szansy jako niezbędny element polityki gospodarczej, a w szczególności polityki przedsiębiorczości. Jak dotąd polityka państwa w obszarze przedsiębiorczości nie uwzględniała w wystarczającym stopniu potrzeby wsparcia wartościowych przedsiębiorstw w niestabilnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, natomiast znaczna część interwencji państwa koncentrowała się na tworzeniu warunków sprzyjających powstawaniu nowych przedsiębiorstw, a także wspieraniu istniejących przedsiębiorstw w warunkach stabilnej sytuacji ekonomicznej. Potrzeba zmiany punktu widzenia w tym zakresie stała się jednakże uzasadniona w kontekście międzynarodowego kryzysu finansowego, który wpłynął również na obniżenie koniunktury w polskiej gospodarce, a przez to na destabilizację wielu polskich przedsiębiorstw.

Polityka Nowej Szansy została zatwierdzona w dniu 22 lipca 2014 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie programu „Polityka Nowej Szansy”, przedłożoną przez ministra gospodarki.

Źródło: Nowa Szansa

Poleć innym