Praca

Oferta pracy – Specjalista/Specjalistka ds. projektów kulturalnych

Misją Muzeum Emigracji w Gdyni jest opowiadanie o losach milionów zarówno anonimowych ludzi, jak i tych sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście wielkich osiągnięć naukowych, sportowych, biznesowych i artystycznych.

Stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. projektów kulturalnych.

Dodaj komentarz

Muzeum Emigracji w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. projektów kulturalnych.

Warunki naboru:

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Opis stanowiska:

Osoba na stanowisku specjalisty ds. projektów kulturalnych jest odpowiedzialna za pracę merytoryczną oraz organizacyjno-administracyjną związaną z realizacją programu kulturalnego Muzeum Emigracji, rozwijanie długofalowych, interdyscyplinarnych inicjatyw łączących obszary m.in. sztuk wizualnych, teatralnych, muzycznych i literackich.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: min. ukończone studia wyższe na kierunku humanistycznym,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w administracji i realizacji projektów, w tym projektów grantowych i/lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

Doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.

Podstawowe obowiązki:

 • kompleksowa organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych; opracowywanie i zarządzanie projektami kulturalnymi,
 • inicjowanie współpracy oraz realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
 • podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych,
 • wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń,
 • realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem,
 • wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów,
 • rozliczanie projektów,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych,
 • planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys /CV/
 • list motywacyjny
 • propozycja projektu lub wydarzenia kulturalnego związanego tematycznie z przedmiotem działalności Muzeum Emigracji (dołączone w formie papierowej do aplikacji)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, Biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów kulturalnych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Poleć innym