Inwestycje

Ponad 24 mld Euro na wsparcie gospodarki

24.158 mld euro, czyli ponad 100 mld zł zostanie przeznaczone w najbliższych latach na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i kulturę.

Dodaj komentarz

Najwięcej, bo ponad 17.5 mld euro, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje przeznaczyć na sektor transportu, czyli na drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Drugi w kolejności będzie sektor środowiska – ponad 3.4 mld euro. Na znaczeniu, w porównaniu do obecnej perspektywy, zyskają energetyka i zdrowie.

W nowym Programie zostanie położony także większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Konsultacje społeczne potrwają do 25 września 2013 r. Uwagi do projektu POIiŚ 2014-2020 można składać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag. Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.

Program Infrastruktura i Środowisko będzie przyjmowany przez Radę Ministrów, a następnie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Dodatkowo planowane są 3 konferencje:

18 września w Poznaniu – hotel Mercury, ul. Roosvelta 20 – konferencja konsultacyjna POIiŚ 2014-2020;

4 października w Krakowie – spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne;

21 października w Łodzi – spotkanie dedykowane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ 2014-2020 (SEA).

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Źródło: PAIiIZ i POIiS

Fotografia © POIiS


Poleć innym