Turystyka

Powstają nowe questy opowiadające o hutniczej historii Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowiec Świętokrzyski, siedemdziesięciotysięczne miasto położone nad rzeką Kamienną, od wieków związane jest z hutnictwem żelaza. To jemu miasto zawdzięcza swój rozwój i dzisiejszą tożsamość. Z inicjatywy Muzeum Historii Polski, przy współpracy z Fundacją Questingu, na terenie miasta powstają trzy ścieżki edukacyjne dzięki, którym zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli poznać historię wielu obiektów oraz osób związanych z ostrowieckim hutnictwem.

Dodaj komentarz

Początki hutnictwa na tym terenie sięgają okresu Starożytnego Rzymu. Szacuje się, że w pierwszych wiekach naszej ery w regionie Gór Świętokrzyskich funkcjonowało ponad 600 tys. pieców do jednorazowego wytopu żelaza, a łączna wielkość produkcji wynosiła ok. 10 tys. ton żelaza. Pozostałością po działalności starożytnych hutników są licznie występujące po dziś dzień stanowiska archeologiczne o charakterze produkcyjnym. Hutnicze tradycje, choć już zdecydowanie na mniejszą skalę, kontynuowane były w średniowieczu. Ponowny rozkwit hutnictwa przypadł natomiast na czasy staropolskie. W XVI-XVIII w. funkcjonowały w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego licznie kuźnice pracujące w oparciu o energię wodną. Ok. 1813 r. Jerzy Dobrzański, ówczesny właściciel dóbr ostrowieckich wybudował w miejscu zwanym Kuźnią (obecnie jedna z dzielnic Ostrowca) pierwszy wielki piec. Następnie w latach 1837-1839 inż. Antoni Klimkiewicz, na nadrzecznych błoniach pod Ostrowcem, postawił nowoczesny zakład z dwoma wielkimi piecami, nazywany Hutą Klimkiewiczów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i przemyślanym inwestycjom huta wyrosła na jeden z czołowych zakładów przemysłowych Królestwa Polskiego. Zakłady Ostrowieckie przetrwały zawirowania dziejowe i przez szereg lat były krajowym potentatem w branży przemysłu hutniczego. Dzisiejsza Huta Celsa Ostrowiec jest największym zakładem przemysłowym województwa świętokrzyskiego.

Wiele pozostałości po dawnym hutnictwie występuje w południowej części miasta. Przygotowywane ścieżki questingowe mają za zadanie przybliżyć historię tych poszczególnych obiektów, wyjaśnić ich przeznaczenie i funkcję jaką kiedyś pełniły.

Questing to forma gry terenowej, która może doskonale służyć, jako narzędzie do edukacji. Opracowywane przez nas scenariusze questingowe będą nawiązywały nie tylko do kwestii związanych z techniką. Zależy nam, aby poprzez opowieść o przemyśle przypomnieć także sylwetki twórców ostrowieckiego hutnictwa, przybliżyć życie codzienne robotników i podkreślić miastotwórczą rolę huty. Pozwoli to na budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości oraz potrzeby utrwalenia. – wyjaśnia Edyta Lenart-Wojna, Prezeska Fundacji Questingu – Mamy nadzieję, że realizowany przez nas projekt odegra istotną rolę edukacyjną nie tylko wśród mieszkańców Ostrowca, ale i odwiedzających miasto gości.

Przy przygotowywaniu questów wykorzystane zostaną zbiory i archiwalia z zasobów Miejskiego Centrum Kultury oraz wywiady z osobami zawodowo związanymi z hutniczymi dziejami miasta.

Zrealizowane w ramach projektu questy będą dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń w formie pliku PDF, w największej bazie questów w Polsce – www.questing.pl a w wersji papierowej zostaną rozpowszechnione w Centrum Informacji Turystycznej, szkołach i instytucjach kultury na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Poleć innym