Ludzie sztuki

Przyszłość kultury i środowisk twórczych w Europie

„Miasta, które zainwestowały w kulturę osiągnęły więcej sukcesów gospodarczych niż te, które zainwestowały tylko w samochody i lotniska. W społeczeństwie opartym na wiedzy, wiele innowacji – jeśli ujmiemy je w kategoriach ekonomicznych – zależy od kreatywności.” /Helga Truepel, MEP, październik 2012/

Dodaj komentarz

Sektor kultury i sektor twórczości mają istotny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie. Stanowią one kluczowe źródło kreatywności i innowacji, a także znacząco przyczyniają się do integracji i spójności społecznej.

Branża kultury i branża twórcza w 27 krajach członkowskich UE zatrudnia miliony ludzi, mając tym samym znaczny udział w PKB UE. W ostatnich latach kryzysu gospodarczego kultura była sektorem, który w najmniejszym stopniu odczuł jego skutki, co wskazuje, że jest ona strategicznym obszarem dla rozwoju społeczeństwa i pociąga za sobą istotne korzyści gospodarcze dla licznych sektorów.

W 2009 roku, na poziomie UE-27, 3.6 mln osób było zatrudnionych w pięciu głównych sektorach kulturalnych, co stanowi 1.7 % całkowitego zatrudnienia, z czego odsetek kobiet pracujących w sektorze kultury jest wyższy niż w zatrudnieniu ogółem.

Celem Unii Europejskiej jest promowanie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ma temu służyć opracowana przez Radę Europejską, Strategia „Europa 2020” , będąca zarówno kontynuacją śmiałej wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ze wzmożoną siłą ujawniły się podczas ostatniego kryzysu.

W związku z tym, że wiele państw członkowskich w sytuacji kryzysu dokonuje cięć  wydatków na kulturę, postrzegając ją jako sektor wymagający finansowania, ale nieprzyczyniający się do rozwoju gospodarczego – choć w rzeczywistości sytuacja przedstawia się inaczej – w październiku 2012 , w ramach projektu ESSnet „Kultura”(sieć Europejskiego Systemu Statystycznego „Kultura”), przygotowany został rzetelny, porównywalny na skalę europejską zbiór danych statystyczny z aktualnymi informacjami na temat społeczno-gospodarczego wpływu kultury.

Ponadto zainicjowano Program Kultura 2007-2013 z budżetem w wysokości 400 mln €, który jest skierowany bezpośrednio do organizacji i instytucji kultury w Europie. Dofinansowuje projekty i inicjatywy kulturalne odbywające się na poziomie europejskim. Program działa w 37 krajach w UE i poza nią.

Program Kultura powstał, aby rozwijać współpracę pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie poprzez trzy cele szczegółowe:

  • mobilność osób działających w sektorze kultury
  • obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych
  • dialog międzykulturowy

W związku z tym, że program Kultura 2007-2013 zbliża się do końca we wtorek 15 października 2013 w godz. 10.00 – 16.30 w NH Hotel Grand Sablon w Brukseli odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum „Przyszłość kultury i środowisk twórczych w Europie: Promowanie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

Delegaci Sympozjum ocenią w jakim stopniu cele programu Kultura 2007-2013  zostały osiągnięte poprzez wydarzenia kulturalne, wymianę między instytucjami kulturalnymi na poziomie europejskim oraz analizę i upowszechnianie działalności kulturalnej. Sympozjum pozwoli również delegatom na zrozumienie celu projektu „Kreatywna Europa”, który będzie wspierał sektor kultury i sektor twórczy od 2014 r.

Głównym mówcą Sympozjum będzie Pani Catherine Magnant
Kierownik Wydziału Kultura w Komisji Europoejskiej

 

Program i dodatkowe informacje na temat Sypozjum do pobrania: TUTAJ (pdf)

Formularz rejestracyjny dla delegatów do pobrania: TUTAJ  (pdf)

 

Szczegółowe informacje: Public Policy Exchange

Poleć innym