Inwestycje

Rewitalizacja Krakowa otwarta na ludzi

Rewitalizacja najczęściej kojarzyła się z przedsięwzięciami dotyczącymi budynków, czy miejskich przestrzeni publicznych, takich jak: ulice, rynki, skwery, parki. Dziś skupia się na rozwiązywaniu przede wszystkim złożonych problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wykluczenia społecznego, niskiego poziomu kapitału społecznego.

Dodaj komentarz

Celem strategicznym rewitalizacji obszarów zdegradowanych staje się stworzenie społeczno-ekonomicznych i przestrzennych warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta, poprawy jakości życia mieszkańców, a także pobudzenia ich aktywności i przedsiębiorczości, przyciągnięcia inwestorów. Wymaga to partycypacji – nowego rodzaju partnerstwa władz i mieszkańców. By sprostać temu wymagającemu procesowi, zachować dotychczasowy charakter miejsc i jednocześnie zastosować nowe rozwiązania i trendy rozwojowe, konieczne staje się zaangażowanie w proces zmian lokalnych społeczności. Konsultacje z różnymi grupami pozwalają w pełni wykorzystać potencjał, jakim dysponuje dany obszar i stworzyć przestrzeń atrakcyjną dla jej przyszłych użytkowników.

W Krakowie efekty prowadzonych działań można obserwować dziś choćby na przykładzie aktywnego Kazimierza i zmieniającego się Podgórza. Obecnie wdrażane są 3 Lokalne Programy Rewitalizacji, które obejmują Stare Miasto, „starą” Nową Hutę i Zabłocie.

Rewitalizacja Starego Miasta to kontynuacja rozpoczętych wcześniej procesów odnowy oraz podejmowanie kolejnych inicjatyw, które pozwolą na wzmocnienie potencjału, jaki niesie ze sobą gospodarcze i kulturalne centrum miasta.

W przypadku Zabłocia celem jest kontynuacja i pobudzanie zmian, które już zaczęły przekształcać tę dzielnicę w miejsce przyjazne młodym i kreatywnym. W ciągu kilku ostatnich lat swoje miejsce znalazły tu centra co-workingowe i startupy. Dzielnica przyciąga również twórców i animatorów kultury realizujących szereg swoich własnych projektów – od pokazów i dyskusji aż do festiwali. Projektem nadrzędnym jest teraz rewitalizacja al. Lipowej, nadanie jej reprezentacyjnego charakteru, który pozwoli na stworzenie tu centrum dzielnicy z przestrzeniami publicznymi i terenami usługowymi.

Efektem procesów rewitalizacji „starej” Nowej Huty ma być  m.in. uporządkowanie strefy przemysłowej, funkcjonującej obok strefy usługowej i publicznej,  poprawa uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych oraz stworzenie nowej, ciekawej przestrzeni dla przedsiębiorstw, wzmacniających krakowski rynek pracy. Uporządkowana zostanie także przestrzeń publiczna. W planach miasta jest również zapewnienie mieszkańcom dodatkowych zielonych miejsc do odpoczynku i relaksu oraz stworzenia funkcjonalnego, nowoczesnego systemu komunikacji.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie:  Kraków – Rewitalizacja| Europejski Kongres Samorządów

Fotografia © Anna Karahan – Kraków Zabłocie.

Poleć innym