Studia w Polsce

Rodzaje stypendiów dla studentów w Polsce

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy materialnej w postaci stypendiów dla studentów ustala rektor wraz z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego na danej uczelni. Poniższe informacje są informacjami ogólnymi a szczegółowe informacje dostępne są na uczelniach wyższych.

Dodaj komentarz

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy materialnej w postaci stypendiów dla studentów ustala rektor wraz z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego na danej uczelni. Poniższe informacje są informacjami ogólnymi a szczegółowe informacje dostępne są na uczelniach wyższych.

  • Stypendia socjalne
  • Stypendia rektora
  • Stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Jednorazowe zapomogi losowe
  • Stypendia Ministra Edukacji Narodowej


Stypendia socjalne

Większość uczelni w Polsce przyznaje stypendia socjalne na okres jednego semestru. Oznacza to, że studenci zainteresowani takimi wsparciem powinni składać wnioski w semestrze zimowym i letnim. Podstawowym kryterium, jakie brane jest pod uwagę przy przyznawaniu stypendium jest średni dochód przypadający na chłonka rodziny. Wysokość dochodu na osobę, który uprawnia studenta o ubieganie się o stypendium socjalne ustala rektor danej uczelni w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Dokument o takich dochodach wystawiany jest przez właściwy urząd skarbowy. Dodatkowymi warunkami jakie brane są pod uwagę to: sytuacja jaka występuje w rodzinie studenta gdy ogranicza lub eliminuje możliwości alimentacji na rzecz studenta, gdy student samotnie wychowuje dziecko i nie ma osób zobowiązanych do alimentacji oraz gdy dziecko mieszka ze studentem.

Wnioski o stypendium socjalne najczęściej należy składać do dziekanatów lub działów bytowych studentów do końca października na semestr zimowy oraz do końca marca na semestr letni. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisje stypendialną wydziałów, stypendia przyznaje dziekan oraz rektor.

 

Stypendia rektora

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku studiów. Stypendium to przyznawane jest studentom, którzy ukończyli rok studiów w terminie podstawowym przewidzianym w regulaminie oraz uzyskali wysoką średnią ocen z egzaminów. Takie ogólne wymagania dotyczą większości polskich uczelni, lecz nie są narzucane odgórnie. Każda uczelnia indywidualnie ustala natomiast szegółowe kryteria i wysokości stypendium rektora.

Więcej informacji dostępna jest na strochach uczelni wyższych.

 

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się jedynie osoby posiadające orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzone jest pełna bądź częściowa niezdolność do pracy.

Ważną kwestią jest termin składania takiego orzeczenia lekarskiego. Na większości uczelni jest to wrzesień, czyli przed rozpoczęciem roku akademickiego. Stypendium takie przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności studenta. Pobieranie takiego stypendium nie dyskwalifikuje studenta przed ubieganiem się o inne stypendia.

 

Jednorazowe zapomogi losowe

Jednorazowa zapomoga, jak sama nazwa wskazuje przyznawana jest studentom jednorazowo. Ubiegać się o nią mogą studenci, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga taka ma postać pomocy doraźnej i bezzwrotnej.Przykładami trudnej sytuacji materialnej mogą być nieszczęśliwy wypadek lub poważna choroba studenta oraz jego dziecka, urodzenie dziecka w rodzinie studenckiej. Zapomoga może być także przyznana studentowy inwalidzie, który potrzebuje wsparci na zakup potrzebnego sprzętu poprawiającego jego warunki życiowe. Nie każda uczelnia udziela takiego rodzaju wsparcia.

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra uznawane jest za najbardziej prestiżowe, a co za tym idzie, szanse na jego otrzymanie ma niewielka ilość studentów.

Szanse otrzymania takiego stypendium mają studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim, poza dobrymi wynikami w nauce, wykazali się także wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi.

Do wybitnych osiągnięć zaliczyć można:

–      publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym,

–      udział w projektach badawczych,

–      autorstwo lub współautorstwo patentu wzoru użytkowego,

–      wystąpienie na konferencjach naukowych,

–      nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym

–      wybitne dzieła artystyczne,

–      udział w igrzyskach olimpijskich,

–      udział w mistrzostwach świata,

–      zajęcie co najmniej 5 miejsca w mistrzostwach Europy oraz akademickich mistrzostwach świata lub Europy.

Wnioski należy składać do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, lub bezpośrednio do rektora uczelni.

 

Źródło: UTP, KUL, Konektia i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (DzU Nr 214 poz.1270)

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym