Szkoła Liderów

Szkoła Liderów Polonijnych – pod naszym patronatem medialnym

Realizowana przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów od 2009 roku Szkoła Liderów Polonijnych (SLP) jest adresowana do młodego pokolenia aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych.

Dodaj komentarz

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Równie istotnymi elementami programu są: wzmacnianie więzi uczestników z Polską, kreowanie postaw obywatelskich, wspieranie tożsamości narodowej, tak aby skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych, w swoich krajach zamieszkania. Aby stali się Ambasadorami Polskości na świecie.

W ramach V edycji projektu odbędą się następujące wydarzenia:

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej, w której wezmą udział aktywni przedstawiciele środowisk polonijnych z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Szkolenie Liderskie w Nowym Jorku, przeznaczone dla liderów środowisk polonijnych działających w USA, przede wszystkim młodzi profesjonaliści oraz działacze studenccy.

Szkolenie Samorządowe w Irlandii, skierowane do osób działających na polu samorządu i aktywności obywatelskiej Polaków mieszkających w Irlandii.

Szkolenie Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów, przeznaczone dla przedstawicieli organizacji zajmujących się sieciowaniem młodych profesjonalistów polskiego pochodzenia, działających w różnych regionach świata.

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, gromadzący w Warszawie najbardziej aktywnych Absolwentów pięciu edycji Szkoły Liderów Polonijnych.

Program każdej ze Szkół jest tworzony specjalnie z myślą o wybranej grupie uczestników, tak by odpowiadał na jej potrzeby, w możliwie najszerszym zakresie. Kilkudniowe cykle warsztatowe rozwijają kompetencje liderskie, umiejętność publicznego występowania i debatowania, poszerzają wiedzę z zakresu zarządzania projektem. Motywują, inspirują, pozwalają na odkrycie swoich mocnych stron jako lidera oraz wskazują kierunki rozwoju. Warsztaty są przygotowywane i prowadzone przez doświadczonych trenerów z Zespołu Trenerskiego Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Wieczorami odbywają się wykłady o historii i kulturze Polski oraz jej obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Uzupełnieniem programu są liczne spotkania z politykami, pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata kultury, młodymi liderami oraz działaczami społecznymi. Wizyty studyjne dają uczestnikom możliwość poznania miejsc i zabytków kultury związanych z dawną i współczesną historią Polski. Ponadto plan każdej z wizyt dotyczy konkretnego zagadnienia związanego z programem szkoły. Jest ono przybliżane uczestnikom podczas spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych i kulturalnych, działaczami organizacji pozarządowych, przedstawicielami biznesu, a także z aktywnymi społecznie młodymi Polakami. W czasie Szkoły uczestnicy są podzieleni na grupy, którymi opiekują się asystenci. Do ich zadań należy szczegółowe omawianie programu, rozwiązywanie bieżących problemów, otaczanie opieką merytoryczną oraz inspirowanie do dyskusji, podczas codziennych spotkań. Nad całością przebiegu Szkoły czuwają koordynatorzy projektu.

Szkołą Liderów Polonijnych to także sieć prawie 300 Absolwentów zamieszkujących 30 krajów na 5 kontynentach. Celem Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych  jest podtrzymanie kontaktu z Absolwentami oraz między Absolwentami SLP, tak aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać kapitał społeczny zbudowany podczas realizacji projektu.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Patronat medialny nad programem objęli: Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Polonia i Link to Poland.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie organizatora. Podsumowanie projektu w latach 2009-2012 znajduje się w wydanej w 2012 roku broszurze informacyjnej. Najświeższe informacje publikowane są regularnie na profilu projektu na portalu Facebook.

 

O organizatorze:

Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego W lutym 1997 roku w wyniku usamodzielnienia się naszego programu powstało Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które swoim zasięgiem objęło całą Polskę. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Dziś, po ponad 18 latach działalności, nasi Absolwenci zasiadają w Europarlamencie, parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych na całym świecie.

Poleć innym