Doradztwo

Zakładanie działalności gospodarczej – krótkie vademecum

„Otworzę firmę!” od tej myśli zaczyna się przygoda z biznesem. W Internecie znajdziemy wiele przewodników na temat zakładania działalności gospodarczej. Jednak czy liczy się coś więcej? W gąszczu biurokracji bardzo łatwo możemy zabłądzić i zapomnieć o kilku ważnych elementach w przygodzie z biznesem…

Dodaj komentarz

Zakładanie każdej firmy powinno rozpocząć się od ustaleniu celów, które będą mierzalne. Co to znaczy mierzalne? Otóż, musimy określić „co” chcemy osiągnąć, „kiedy” chcemy osiągnąć poszczególne cele. Ponadto, bardzo ważnym elementem jest również „jak” chcemy to osiągnąć czyli zestaw narzędzi, które umożliwią nam osiągnięcie danego celu.

Mając w głowie pomysł, należy nadać realny kształt i sprawdzić sposobność zaistnienia swojej firmy na rynku. W tym wypadku należy opracować biznesplan. Jest to bardzo ważny krok w procesie uruchomienia przedsiębiorstwa. Typowa struktura biznesplanu to: spis treści, krótka prezentacja firmy, analiza otoczenia oraz organizacyjna firmy, rozwiązanie strategiczne, plan działania i wnioski. W zależności od rodzaju działalności opracowanie biznesplanu zajmuję dużo naszego czasu.  Skuteczny biznesplan pozwoli na możliwość otrzymania dotacji czy kredytu bankowego lub środków unijnych przeznaczonych na wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kolejnym krokiem jest wybranie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Można skorzystać z takich form organizacyjno-prawnych jakim jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednoosobowa działalność gospodarcza skupia się na osobie fizycznej przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym nieskomplikowany sposób rejestracji (wpis do  rejestru działalności gospodarczej), perspektywa opodatkowania w formie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz całkowita samodzielność podmiotu gospodarczego. Inną formą jest spółka cywilna, która nie posiada osobowości prawnej, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań oraz nie posiada własnego mienia. Wyróżnia się spółki handlowe osobowe: spółka jawna (osobowa, prowadzona pod własną firmą, ma ułomną osobowość prawną oraz posiada swój majątek, w tym wkłady wniesione do spółki i nabyte przez spółkę), spółka partnerska (tworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu), spółka komandytowa (za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada jeden komplementariusz a odpowiedzialność jednego wspólnika jest ograniczona), spółka komandytowa-akcyjna (za zobowiązania odpowiada komplementariusz a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariusz, który nie odpowiada za zobowiązania spółki). Wybór formy organizacyjno-prawnej zależy od tego na czym skupi się działalność przedsiębiorstwa.

Mając za sobą wybór jednej z form organizacyjno-prawnej, kolejnym krokiem jest zapoznanie się z prawami i obowiązkami jakie spływają na przedsiębiorcę. Osoba, która chciałaby prowadzić swoją działalność powinna zaznajomić się z takimi informacjami jak pojecie działalności gospodarczej (zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, usługowa, budowlana wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły), kim jest przedsiębiorca, co to koncesja, zezwolenie, działalność regulowana oraz jakie potrzebne są licencje i zgody oraz jakie kwalifikacje czy uprawnie są wymagane w danej branży. Przyszły przedsiębiorca powinien spełnić podstawowe obowiązki do których należy: rejestracja (wpis do rejestru przedsiębiorców),  realizowanie przepisów prawa do wykonywania działalności gospodarczej, oznaczenie siedziby przedsiębiorcy.

Głównym krokiem są formalności związane z założeniem firmy, czyli rejestracja rozumiana jako zgłoszenie we wszystkich wymaganych ewidencjach i instytucjach. Jeśli firma będzie forma spółki to musi być zawarcie umowy spółki. Jeżeli następuje ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych należy dokonać rejestracji w gminie lub w dzielnicy miasta właściwych dla ich miejsca zamieszkania. W przypadku spółek handlowych należy zgłosić je do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą muszą uzyskać numer REGON. Przedsiębiorca powinien mieć pieczątkę oraz rachunek bankowy oraz powinien dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w urzędzie skarbowym. Tak rejestracja musi być dokonana przed pierwszą czynnością związaną z podatkiem dochodowym. Kolejnym krokiem jest rejestracja firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w terminie nie później niż 7 dni od rozpoczęcia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Inną czynnością wymagającą rejestracji jest wypełnienie formularza dla Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w przypadku zatrudniania pracowników (do 30 dni). Jeżeli z jakiś powodów przedsiębiorca będzie chciał zlikwidować  działalność powinien złożyć wniosek o wykreślenie z ewidencji, ponadto trzeba zawiadomić ZUS.

Ostatnią rzeczą jest wybór przepisów podatkowych, w tym formy opodatkowania. Pomocna może być analiza wysokości przychodu oraz kosztów jego uzyskania, informacji o wielkości działalności. Przedsiębiorca ma również do wykorzystania z pomocy specjalistycznej, która doradzi jak przejść przez przepisy prawno-podatkowe.

Jednym z pytań które chodzą po głowie przyszłych przedsiębiorców to jak finansować działalność gospodarczą ? Takie źródła można otrzymać z własnych oszczędności, pomocy rodzinnej albo znajomych. Inne źródła to regionalne lub lokalne fundusze pożyczkowe, kredyty z pośrednictwa funduszu poręczeniowego czy kredyt bankowy (obowiązkowy do tego biznesplan i zabezpieczenie) oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Niniejszy artykuł przedstawił podstawowe zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej.  Pojęcia, z którym trzeba się starannie zaznajomić oraz inne przydatne informacje, które mogą ułatwić rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy.

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym