Nauka

Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji

Często można spotkać się z opinią, że Polacy nie potrafią współpracować; dotyczy to w dużym stopniu organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju. Wskazuje się przy tym na negatywne cechy właściwe ponoć naszej nacji z tytułu zaszłości historycznych i kulturowych: zawiść, zazdrość czy trudności z akceptowaniem cudzych sukcesów. Czy aby na pewno?

Dodaj komentarz

Często można spotkać się z opinią, że Polacy nie potrafią współpracować; dotyczy to w dużym stopniu organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju. Wskazuje się przy tym na negatywne cechy właściwe ponoć naszej nacji z tytułu zaszłości historycznych i kulturowych: zawiść, zazdrość czy trudności z akceptowaniem cudzych sukcesów. Tymczasem organizacje prowadzone przez Polonię i Polaków za granicą z aż 9 krajów europejskich zgodnie pracują ramię w ramię wdrażając wspólne przedsięwzięcie. Połączyły je wspólne, nierzadko negatywne doświadczenia związane z przynależnością do mniejszości, a także możliwości, jakie w zakresie współpracy stwarzają programy europejskie. A zatem – można!

1 sierpnia bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach akcji „Projekty partnerskie Grundtviga” programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP). Ponieważ niewiedza skutkuje nietolerancją, dwuletni projekt ma na celu rozwinięcie aktywności organizacji partnerskich w zakresie nieformalnej edukacji osób dorosłych na rzecz integracji europejskiej na szczeblu lokalnym. Eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, walka z ksenofobią, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi oraz zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic to tematy przewodnie projektu. Warto podkreślić, iż jest to prawdopodobnie największy projekt wdrażany obecnie w Europie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Współpracują ze sobą organizacje polonijne działające w 9 krajach Unii Europejskiej: Czechach, Holandii, Francji, Grecji, Litwie, Łotwie, Niemczech, Szwecji i Polsce. Idea przygotowania do ogólnoeuropejskiego konkursu wspólnego projektu zrodziła się w ubiegłym roku w Sandomierzu podczas szkolenia pt. „Zarządzanie projektami unijnymi”, kiedy to przyszli partnerzy projektowi mieli okazję się poznać, polubić i przełamać stereotyp Polaka-indywidualisty zawiązując EDI-ego, wtedy jeszcze nieformalnie. Warsztaty były współfinansowane z funduszy na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą administrowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Projekt EDI, a także drugi realizowany przez uczestników sandomierskich warsztatów w ramach LLP, jest więc owocem i przykładem efektywnego wykorzystania tych pieniędzy (w obu projektach zaangażowanych jest w sumie 16 organizacji).

Cele projektu „Mnożenie przez Dzielenie-Edukacja dla Integracji” zostaną osiągnięte dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wielostronne wizyty u partnerów i organizowane w ich ramach konferencje, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalną społecznością, władzami i mediami.

Pierwsze spotkanie partnerów (tzw. „mobilność”) miało miejsce na początku października, a jego gospodarzem była organizacja koordynująca projekt, Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach. Kolejna „mobilność” partnerskich organizacji odbędzie się już w połowie listopada w Niemczech, w Kolonii. Jego organizatorem będzie Stowarzyszenie „Polki w Gospodarce i Kulturze”, które zaprasza gości m.in. na konferencję ”ImPulsy-Polka-Przedsiębiorczyni-Europejka”. Do lipca 2015 roku uczestnicy projektu EDI odwiedzą wszystkie kraje, z których wywodzą się partnerskie organizacje pozarządowe. Pozwoli im to poznać różne rozwiązania stosowane na rzecz edukowania dla integracji mniejszości narodowych i etnicznych, a także doświadczyć wielokulturowej Europy, co zapewne zaowocuje dalszą i bardziej zacieśnioną współpracą w przyszłości. Trwałymi śladami tej aktywności będą wystawy filmów i fotografii, a także powstająca na bieżąco publikacja „Lekcje integracji”.

Projekt EDI ma formułę otwartą i będzie kontynuowany – do partnerstwa mogą przystąpić kolejne organizacje zainteresowane rozwijaniem swojej działalności przy wsparciu zewnętrznego finansowania. Już teraz planowane są następne wspólne przedsięwzięcia w ramach funduszy dostępnych w nowej perspektywie finansowej i następcy programu LLP, który w latach 2014-2020 będzie nazywał się ERASMUS+.

Informacje dotyczące przebiegu projektu można znaleźć na Facebooku, blogu „Lekcje integracji’, a także na witrynach internetowych organizacji partnerskich.

W skład partnerstwa wchodzą:

  1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska;
  2. Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia;
  3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w gospodarce i kulturze) – Niemcy;
  4. Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) – Czechy;
  5. Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) – Szwecja;
  6. Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko (Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”) – Grecja;
  7. Biedrība „Rodacy” (Towarzystwo „Rodacy”) – Łotwa;
  8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie) – Litwa;
  9. Florek&Entertainment (Stowarzyszenie Florek&Entertainment) – Francja.

Poleć innym