Studia w Polsce

Sylwetki laureatów konkursu INTERSTUDENT 2012

Colett Neumann z Niemiec studiującą na Uniwersytecie Zielonogórskim
(w kategorii: studia licencjackie),

Hoh Hong Huat z Malezji studiującego w Collegium Medicum UJ
(w kategorii: studia magisterskie),

Alona Nad z Ukrainy doktoryzującą się na AGH w Krakowie
(w kategorii: studia doktoranckie) i

Abnoos Moslehi z Iranu, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego
(Nagroda Specjalna).

Dodaj komentarz

Kategoria STUDIA LICENCJACKIE

COLETT NEUMANN (Niemcy)

Uniwersytet Zielonogórski

Colett Neumann jest na drugim roku studiów nauczycielskich na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie w aktywny sposób przyczynia się do integracji polsko-niemieckiej na szczeblu akademickim, społecznym i kulturalnym. Bierze udział w projekcie badawczym Studenckie Firmy – Perspektywa Niemiec i Polski realizowanym wspólnie z Magdaleną Brzozowską, aktywnie angażuje się w przygotowanie konferencji naukowej organizowanej w ramach cyklu polsko-niemieckich spotkań koordynowanych przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Lipsku.

Jest aktywną działaczką Koła Naukowego Pedagogów Wolontariuszy, w ramach którego zorganizowała i współkoordynowała akcje charytatywne, takie jak świąteczna zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny dla młodzieży z ubogich rodzin oraz zabawa mikołajkowa dla dzieci z przedszkola, zorganizowana we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Te dwa przedsięwzięcia pokazały, że Colett Neumann posiada ponadprzeciętne i zdolności organizacyjne, jest osobą kreatywną i obdarzoną wielkim sercem.

W czasie wolnym udziela lekcji języka niemieckiego, sama przy tym szkoląc swój polski. Posługuje się językiem łużyckim i aktywnie działa na rzecz zachowania tradycji i kultury Serbów Łużyckich w Niemczech. Jako studentka odnosi sukcesy zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej. Uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Pedagogika Dziecka – Perspektywy Teoretyczne a Praktyka oraz w warsztatach pedagogicznych.

Jej opiekunka prof. Inetta Nowosad z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreśla, że Colett Neumann jest osobą zdyscyplinowaną, terminową i rzetelnie wywiązującą się z obowiązków. Zawsze przygotowana do zajęć i to w zakresie wykraczającym poza zalecane treści. Aktywnie włącza się w aktywizację środowiska akademickiego, zarówno od strony naukowo-badawczej, jak i organizacji życia studenckiego.

 

Kategoria STUDIA MAGISTERSKIE

HOH HONG HUAT (Malezja)

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hoh Hong Huat przyjechał do Polski w 2009 roku i dziś jest na IV roku MD Medical Program Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów medycznych był wyróżniany za swoje osiągnięcia. W 2007 roku zyskał tytuł najlepszego studenta roku w Yoke Huan Secondary School w Malezji, rok później otrzymał stypendium rządu malezyjskiego.

Już od pierwszego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim wykazywał ponadprzeciętne zdolności. Dzięki znakomitym wynikom z egzaminów z anatomii znalazł się w 3% studentów, którzy zostali zwolnieni z końcowego egzaminu. Według profesora Jerzego Walochy z Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie zajęć Hon Hong Huat wykazuje niezwykły entuzjazm i motywację do nauki. Jego zapał do nauki jest zaraźliwy i zainspirował wielu innych studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji. c

Był przedstawicielem uniwersytetu w narodowym konkursie anatomicznym Golden Scapula. W 2012 roku na konferencjiInternational Medical Students w Krakowie otrzymał pierwszą nagrodę za sesję posterową, ponadto uczestniczył w letnim programie badawczym Uniwersytetu w Lozannie. Jest aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego UJ w sekcji kardiochirurgii, w ramach którego przewodniczy grupie zajmującej się problematyką tętniaka aorty. Jest również działaczem International Federation of Medical Student Associations.

Hon Hong Huat konsekwentnie wdraża teoretyczną wiedzę zdobytą na uniwersytecie w praktykę. Pracował w laboratorium doktora Dotto na uniwersytecie w Lozannie przy projekcie dotyczącym różnic rasowych w podatności na raka skóry oraz jako asystent badawczy w laboratorium departamentu transplantacji CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Jerzy Walocha, p.o. kierownika katedry i kierownik Zakładu Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM podkreślił zarówno ujmującą osobowość studenta, jak i jego wysoką dyscyplinę naukową, dzięki której zdobywa szacunek wśród rówieśników i przełożonych. W jego obecności wszyscy mogą czuć się komfortowo, co jest wspaniałą cechą każdego lekarza.

 

Kategoria STUDIA DOKTORANCKIE

ALONA NAD (Ukraina)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Alona Nad z Ukrainy jest obecnie na czwartym roku studiów doktoranckich wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Jej przygoda z kształceniem w Polsce zaczęła się w 2005 r., kiedy w trakcie studiów na Politechnice Donieckiej rozpoczęła naukę polskiego na Polskim Wydziale Technicznym. Jako jedna z najlepszych studentek PWT, kontynuowała naukę języka w szkole letniej w Rzeszowie, aby w 2007 roku wygrać stypendium rządu polskiego i rozpocząć semestralną naukę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Studiując jednocześnie na Politechnice Donieckiej i AGH, udało jej się obronić pracę magisterską na obydwu uczelniach w tym samym czasie. Była pierwszą studentką, której w ramach programu współpracy między Politechniką w Doniecku a AGH udało się to osiągnąć. Świadczy to o jej niezwykłym uporze w dążeniu do celu i ogromnych ambicjach.

Po obronie dyplomów Alona zdecydowała się na kontynuację kształcenia na poziomie doktorskim na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie dziś – jako doktorantka na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii – odnosi sukcesy naukowe. Ma dwanaście publikacji w zeszytach naukowych uczelni z Polski, Ukrainy, Rosji i Czech. Działa w kole naukowym AGH Pro Futuro, od dwóch lat zasiada w komitecie organizacyjnym Międzynarodowych Konferencji Młodych Uczonych. Oprócz własnej pracy badawczej, równie ważna jest dla niej pomoc innym studentom zagranicznym, którzy tak jak ona przyjechali do Polski, aby zdobyć wyższe wykształcenie. Jest kuratorem grupy studentów z Polskiego Wydziału Technicznego zdobywających podwójny dyplom magistra AGH i Politechniki w Doniecku, opiekuje się również naukowcami-stażystami z Rosji i Ukrainy.

Dla Alony ważne jest praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności. Pracuje jako badacz dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, odbyła praktykę badawczą w trzech zakładach przeróbczych w KGHM Polska Miedź S.A.

Prof. Aleksander Makiejew, dziekan Polskiego Wydziału Technicznego na Politechnice Donieckiej wysoko ocenia poziom motywacji studentki jako przyszłego naukowca ukraińskiego, wzbogaconego doświadczeniem nauki polskiej. – Alona nigdy nie przerywała kontaktów towarzyskich i naukowych z macierzystą uczelnią – mówi prof. Makiejew. – Nie zamyka się w kole swoich prywatnych interesów, czyni wiele starań dla rozwoju współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej między AGH i Politechniką Doniecką.

 

NAGRODA SPECJALNA JURY

za działalność integracyjną i wybitne osiągnięcia naukowe

ABNOOS MOSLEHI (Iran)

Uniwersytet Warszawski

Abnoos Moslehi z Iranu studiuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od 2010 roku i może poszczycić się wieloma sukcesami zarówno na polu społecznym, jak i naukowym. Jest zaangażowana w działania i projekty mające na celu kształtowanie wiedzy Polaków na temat kultury i sytuacji politycznej Iranu. Abnoos wykazuje wielką wrażliwość na potrzeby innych i problemy społeczne. Jako pracownik naukowy współtworzyła pracę badawczą na temat małżeństw homoseksualnych. Uczestniczy w kursie Neuropsychologicznej Rehabilitacji, w ramach którego, we współpracy z innymi studentami, pomaga w rehabilitacji polskim pacjentom z afazją – zaburzeniami funkcji językowych powstałych w wyniku uszkodzeń mózgu.

Abnoos chętnie angażuje się w projekty wykraczające poza program nauczania. Jej wielką pasją są neurologia, neurobiologia i kliniczna neuropsychologia. Aby zdobywać wiedzę i doświadczenie w tych dziedzinach, pracuje jako asystent badawczy w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, gdzie uczestniczy w pracach badawczych przy użyciu rezonansu magnetycznego. Brała udział w konferencji naukowej dotyczącej dysleksji rozwojowej.

Konsekwentnie uczy się języka polskiego, aby używać go w życiu zawodowym i osobistym. Dzięki temu porozumiewa się z pacjentami po polsku, wykazując przy tym ogromną wrażliwość na ich potrzeby oraz zrozumienie dla ich stanu zdrowia. Poza działalnością uniwersytecko-naukową stawia sobie za cel popularyzowanie wiedzy o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Pisze artykuły o tej chorobie dla irańskiej gazety Salamat. Jest w trakcie tłumaczenia książki Bipolar for Dummies z języka angielskiego na perski.

Prof. Emilia Łojek z Katedry Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla nie tylko działalność badawczą Abnoos, ale także jej imponującą aktywność pozanaukową i społeczną na rzecz Polaków i Irańczyków.

 

Źródło: Study in Poland

Poleć innym