Browsing: wzrost eksportu

Jak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku, zarówno PKB, jak i popyt wewnętrzny rosły szybciej niż w 2014 roku. Natomiast saldo obrotów handlowych było po raz pierwszy od dłuższego czasu dodatnie.

Czy polski model eksportu jest skuteczny? Jak na polski handel zagraniczny wpłynął umowy dwustronne UE z USA i Japonią? Czy polskie firmy wykorzystają możliwości biznesowe na nowych rynkach zbytu, jak Afryka? Kwestie te poruszyli przedstawiciele instytucji rządowych i polskich firm podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie udział wzięła członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Monika Piątkowska.